Metabolismo Osseo – Osteoporosi

METABOLISMO OSSEO – OSTEOPOROSI    

CALCIO

FOSFORO

FOSFATASI ALCALINA

VITAMINA D

PARATORMONE (PTH)

EURO 38